Algemene voorwaarden

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Overzetzonnebrillenshop: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Overzetzonnebrillenshop en de klant waarop Overzetzonnebrillenshop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Overzetzonnebrillenshop, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

3.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.Genoemde prijzen zijn internetprijzen en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Overzetzonnebrillenshop in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Wij spreken van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op onze internetwinkel. Ter bevestiging sturen wij u een email met daarin alle order- en adresgegevens zoals u die hebt ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor uw risico en rekening. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het ons dan binnen 24 uur weten per E-mail:info@overzetzonnebrillenshop.nl

Prijzen: Als er prijsverhogingen zijn, nadat wij uw order hebben ontvangen, dan betaalt u de prijs, zoals die vermeld staat op de orderbevestiging.

De prijzen zoals vermeld op de website zijn de actuele prijzen. Aan de eventueel afwijkende prijzen op de artikelen kunnen geen rechten ontleend worden

Betalingen: De betaling dient te geschieden in euro`s, tenzij anders is overgekomen, en kan op de volgende manieren:

1. Overboeken naar onze bankrekening (je betaalt vooruit)
2. Betaling via iDEAL (kosten zijn voor onze rekening)
3. Betaling via Paypal (kosten zijn voor onze rekening)

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 kalenderdagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 kalenderdagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Overzetzonnebrillenshop over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort. De koop is definitief als er 14 kalender dagen na ontvangst van de order zijn verstreken.

Overzetzonnebrillenshop doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Overzetzonnebrillenshop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. 

De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 5 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij levering naar het buitenland kunnen wij deze termijn niet garanderen. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Overzetzonnebrillenshop schriftelijk aansprakelijk te stellen. De bestellingen worden verstuurd met PostNL.

Overzetzonnebrillenshop draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Overzetzonnebrillenshop gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de garantie:
Overzetzonnebrillenshop garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Overzetzonnebrillenshop te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 kalender dagen na de factuurdatum, te worden gemeld.

De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Overzetzonnebrillenshop of het artikel vervangen wordt. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Overzetzonnebrillenshop is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Overzetzonnebrillenshop is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Overzetzonnebrillenshop geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Overzetzonnebrillenshop. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Overzetzonnebrillenshop.


Over terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn (14 kalender dagen) worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Overzetzonnebrillenshop gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald. De kosten van het retourneren van goederen komen voor rekening van de koper. Alleen bij aantoonbare schade zal hier op afgeweken worden.

Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Overzetzonnebrillenshop. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Uw persoonlijke gegevens worden NIET aan derden doorgegeven. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zal daarom alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Afbeeldingen:
De afbeeldingen die op onze website staan kunnen afwijken van het werkelijke product, maar worden zo waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld. Lees daarom altijd de beschrijving, deze komt overeen met het product.

Klachtenregeling:
Klachten proberen wij binnen 30 kalenderdagen af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt u hierover bericht. De geschillen mogen ook voorgelegd worden aan een gelijkwaardige geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten die worden gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Overzetzonnebrillenshop geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.